Informacje ogólne
Firma BUH AWO-SYSTEM respektuje prawo własności intelektualnej innych, w żaden sposób nie narusza tego prawa i oczekuje również od użytkowników tych stron poszanowania prawa do własności intelektualnej zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83), zwaną prawem autorskim.
Wszystkie treści, grafiki, zdjęcia, reprodukcje oraz materiały audio-wizualne zawarte na tych stronach podlegają ochronie
tegoż prawa oraz prawa międzynarodowego. Zawartość stron, ich treść, obrazy, cytaty czy materiały audio-wizualne nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych, zmieniane, modyfikowane, udostępniane osobom trzecim ani przetwarzane i powielane w żaden inny sposób zmieniający ich pierwotny charakter bez wyraźniej i pisemnej zgody autora.
Ponad to strony zawierają materiały stanowiące własność osób i firm trzecich, na wykorzystanie których firma BUH AWO-SYSTEM posiada zgodę.
Wszystkie nazwy handlowe i towarowe występujące na niniejszych stronach są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami handlowymi i nazwami zastrzeżonymi właściwych firm i/lub ich właścicieli.
Właścicielem tłumaczeń materiałów zamieszczonych i udostępnionych na tych stronach, oprogramowania i dokumentacji jest firma BUH AWO-SYSTEM.

Naruszenie prawa
Jeśli jesteś właścicielem praw autorskich, osobą upoważnioną do działania w imieniu osób trzecich, których prawo zostało tu naruszone na mocy ustawy o prawie autorskim i prawa pokrewnych, prosimy o zgłoszenie domniemanych naruszeń praw za pośrednictwem Serwisu. Po otrzymaniu zawiadomienia, firma BUH AWO-SYSTEM podejmie wszelkie działania, jakie uzna za stosowne, w tym usunięcia kwestionowanej treści z Serwisu.

Użytek osobisty
Zasady korzystania z cudzych utworów uregulowane są ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83), zwaną prawem autorskim. Zgodnie z art. 1 przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Tak rozumiany utwór, treść, zdjęcie cytat podlega ochronie prawnej, niejako automatycznie, już od chwili jego ustalenia. Ich autorom przysługuje ochrona a tym samym możliwość egzekwowania odpowiedzialności cywilnej i karnej w zakresie naruszenia ich praw.
Pobieranie treści zamieszczonych na tych stronach na użytek własny nie stanowi naruszenia prawa. Mieści się ono w zakresie pojęcia dozwolonego użytku osobistego. Oznacza nieodpłatne korzystanie z już dostępnego w sieci utworu, treści, zdjęcia, cytatu. Nie wymaga to wyrażenia zgody ze strony twórcy. Nieistotnym pozostaje fakt, czy plik jest ściągany na dysk komputera, czy tylko używany w przeglądarce internetowej. Takie korzystanie może polegać m.in. na sporządzeniu pojedynczych kopii utworu. Dozwolony użytek osobisty nie może naruszać normalnego korzystania z utworu ani godzić w interesy twórcy. Udostępnianie takich plików jest już przestępstwem.